Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Què és la seu electrònica?

Informació de la seu electrònica

Què és la Seu Electrònica?

És un espai electrònic de relació amb l'Ajuntament d'Argentona, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

L'adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://seuelectronica.argentona.cat

Mitjançant la Seu electrònica s'accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l'Ajuntament, s'hi poden realitzar consultes sobre l'estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el Registre general electrònic, presentar consultes queixes o suggeriments així com també consultar les publicacions d'actes administratius i altres informacions d'interès públic en el Tauler electrònic.

La Seu electrònica disposa, com a instruments de suport, del Tauler electrònic i el Registre general electrònic de l'Ajuntament.

El Tauler electrònic és el mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Ajuntament i la resta d'ens previstos. Cada procediment ha d'assenyalar el caràcter substitutori o complementari de la publicació al Tauler electrònic en relació amb els taulers d'anuncis presencials i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de garantir la igualtat en l'accés als serveis electrònics de les administracions públiques.

El Registre general electrònic de l'Ajuntament es crea per a la recepció i registre de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s'hi presentin per via telemàtica.

Titularitat
La titularitat de la Seu electrònica és de l'Ajuntament d'Argentona.

Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn l'Ajuntament d'Argentona,

Normativa

Normativa catalana:

DECRET 232/2013 de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.
Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Decret 56/2009, de 7 d'abril, per l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la plataforma de serveis de contractació pública.

Normativa estatal:

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públicsDades de contacte

Oficina d'Atenció Ciutadana Ajuntament d'Argentona
c/ Gran, 59
Telf: 937974900
Municipi: Argentona

| © 2023 AJUNTAMENT D'ARGENTONA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas